Shabad Hazare in English

Shabad Hazare in English

maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1.
mayraa man lochai gur darsan taa-ee.
bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee.
tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1||
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.
chir ho-aa daykhay saaringpaanee.
Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2||
ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa.
hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa.
mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray jee-o. ||3||
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee tis sachay gur darbaaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa.
parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa.
sayv karee pal chasaa na vichhurhaa jan naanak daas tumaaray jee-o. ||4||
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee jan naanak daas tumaaray jee-o. rahaa-o. ||1||8||

Dhanaasree mehlaa 1 ghar 1 cha-upday
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
jee-o darat hai aapnaa kai si-o karee pukaar.
dookh visaaran sayvi-aa sadaa sadaa daataar. ||1||
saahib mayraa neet navaa sadaa sadaa daataar. ||1|| rahaa-o.
an-din saahib sayvee-ai ant chhadaa-ay so-ay.
sun sun mayree kaamnee paar utaaraa ho-ay. ||2||
da-i-aal tayrai naam taraa.
sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o.
sarbaN saachaa ayk hai doojaa naahee ko-ay.
taa kee sayvaa so karay jaa ka-o nadar karay. ||3||
tuDh baajh pi-aaray kayv rahaa.
saa vadi-aa-ee deh jit naam tayray laag rahaaN.
doojaa naahee ko-ay jis aagai pi-aaray jaa-ay kahaa. ||1|| rahaa-o.
sayvee saahib aapnaa avar na jaachaN-o ko-ay.
naanak taa kaa daas hai bind bind chukh chukh ho-ay. ||4||
saahib tayray naam vitahu bind bind chukh chukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.
||4||1||

 

tilang mehlaa 1 ghar 3
ik-oNkaar satgur parsaad.
ih tan maa-i-aa paahi-aa pi-aaray leetrhaa lab rangaa-ay.
mayrai kant na bhaavai cholrhaa pi-aaray ki-o Dhan sayjai jaa-ay. ||1||
haN-u kurbaanai jaa-o miharvaanaa haN-u kurbaanai jaa-o.
haN-u kurbaanai jaa-o tinaa kai lain jo tayraa naa-o.
lain jo tayraa naa-o tinaa kai haN-u sad kurbaanai jaa-o. ||1|| rahaa-o.
kaa-i-aa ranyan jay thee-ai pi-aaray paa-ee-ai naa-o majeeth.
ranyan vaalaa jay ranyai saahib aisaa rang na deeth. ||2||
jin kay cholay ratrhay pi-aaray kant tinaa kai paas.
Dhoorh tinaa kee jay milai jee kaho naanak kee ardaas. ||3||
aapay saajay aapay rangay aapay nadar karay-i.
naanak kaaman kantai bhaavai aapay hee raavay-ay. ||4||1||3||


tilang mehlaa 1.
i-aanrhee-ay maanrhaa kaa-ay karayhi.
aapnarhai ghar har rango kee na maaneh.
saho nayrhai Dhan kammlee-ay baahar ki-aa dhoodhayhi.
bhai kee-aa deh salaa-ee-aa nainee bhaav kaa kar seegaaro.
taa sohagan jaanee-ai laagee jaa saho Dharay pi-aaro. ||1||
i-aanee baalee ki-aa karay jaa Dhan kant na bhaavai.
karan palaah karay bahutayray saa Dhan mahal na paavai.
vin karmaa kichh paa-ee-ai naahee jay bahutayraa Dhaavai.
lab lobh ahaNkaar kee maatee maa-i-aa maahi samaanee.
inee baatee saho paa-ee-ai naahee bha-ee kaaman i-aanee. ||2||
jaa-ay puchhahu sohaaganee vaahai kinee baatee saho paa-ee-ai.
jo kichh karay so bhalaa kar maanee-ai hikmat hukam chukhaa-ee-ai.
jaa kai paraym padaarath paa-ee-ai ta-o charnee chit laa-ee-ai.
saho kahai so keejai tan mano deejai aisaa parmal laa-ee-ai.
ayv kaheh sohaaganee bhainay inee baatee saho paa-ee-ai. ||3||
aap gavaa-ee-ai taa saho paa-ee-ai a-or kaisee chaturaa-ee.
saho nadar kar daykhai so din laykhai kaaman na-o niDh paa-ee.
aapnay kant pi-aaree saa sohagan naanak saa sabhraa-ee.
aisay rang raatee sahj kee maatee ahinis bhaa-ay samaanee.
sundar saa-ay saroop bichkhan kahee-ai saa si-aanee. ||4||2||4||

soohee mehlaa 1.
ka-un taraajee kavan tulaa tayraa kavan saraaf bulaavaa.
ka-un guroo kai peh deekhi-aa layvaa kai peh mul karaavaa. ||1||
mayray laal jee-o tayraa ant na jaanaa.
tooN jal thal mahee-al bharipur leenaa tooN aapay sarab samaanaa. ||1|| rahaa-o.
man taaraajee chit tulaa tayree sayv saraaf kamaavaa.
ghat hee bheetar so saho tolee in biDh chit rahaavaa. ||2||
aapay kandaa tol taraajee aapay tolanhaaraa.
aapay daykhai aapay boojhai aapay hai vanjaaraa. ||3||
anDhulaa neech jaat pardaysee khin aavai til jaavai.
taa kee sangat naanak rahdaa ki-o kar moorhaa paavai. ||4||2||9||

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
raag bilaaval mehlaa 1 cha-upday ghar 1.
too sultaan kahaa ha-o mee-aa tayree kavan vadaa-ee.
jo too deh so kahaa su-aamee mai moorakh kahan na jaa-ee. ||1||
tayray gun gaavaa deh bujhaa-ee.
jaisay sach meh raha-o rajaa-ee. ||1|| rahaa-o.
jo kichh ho-aa sabh kichh tujh tay tayree sabh asnaa-ee.
tayraa ant na jaanaa mayray saahib mai anDhulay ki-aa chaturaa-ee. ||2||
ki-aa ha-o kathee kathay kath daykhaa mai akath na kathnaa jaa-ee.
jo tuDh bhaavai so-ee aakhaa til tayree vadi-aa-ee. ||3||
aytay kookar ha-o baygaanaa bha-ukaa is tan taa-ee.
bhagat heen naanak jay ho-igaa taa khasmai naa-o na jaa-ee. ||4||1||

bilaaval mehlaa 1.
man mandar tan vays kalandar ghat hee tirath naavaa.
ayk sabad mayrai paraan basat hai baahurh janam na aavaa. ||1||
man bayDhi-aa da-i-aal saytee mayree maa-ee.
ka-un jaanai peer paraa-ee.
ham naahee chint paraa-ee. ||1|| rahaa-o.
agam agochar alakh apaaraa chintaa karahu hamaaree.
jal thal mahee-al bharipur leenaa ghat ghat jot tumHaaree. ||2||
sikh mat sabh buDh tumHaaree mandir chhaavaa tayray.
tujh bin avar na jaanaa mayray saahibaa gun gaavaa nit tayray. ||3||
jee-a jant sabh saran tumHaaree sarab chint tuDh paasay.
jo tuDh bhaavai so-ee changa ik naanak kee ardaasay. ||4||2||

Shabad Hazare in English | Shabad Hazare Path in English

Spread the Knowledge
Scroll to Top