Slok Mahalla 9 in English

ik oankaar sathigur prasaadh ||

salok mehalaa 9 ||

gun gobindh gaaeiou nehee janam akaarathh keen ||
kahu naanak har bhaj manaa jih bidhh jal ko meen ||1||

bikhian sio kaahae rachiou nimakh n hohi oudhaas ||
kahu naanak bhaj har manaa parai n jam kee faas ||2||

tharanaapo eio hee gaeiou leeou jaraa than jeeth ||
kahu naanak bhaj har manaa aoudhh jaath hai beeth ||3||

biradhh bhaeiou soojhai nehee kaal pehoochiou aan ||
kahu naanak nar baavarae kio n bhajai bhagavaan ||4||

dhhan dhaaraa sanpath sagal jin apunee kar maan ||
ein mai kashh sangee nehee naanak saachee jaan ||5||

pathith oudhhaaran bhai haran har anaathh kae naathh ||
kahu naanak thih jaaneeai sadhaa basath thum saathh ||6||

than dhhan jih tho ko dheeou thaan sio naehu n keen ||
kahu naanak nar baavarae ab kio ddolath dheen ||7||

than dhhan sanpai sukh dheeou ar jih neekae dhhaam ||
kahu naanak sun rae manaa simarath kaahi n raam ||8||

sabh sukh dhaathaa raam hai dhoosar naahin koe ||
kahu naanak sun rae manaa thih simarath gath hoe ||9||

jih simarath gath paaeeai thih bhaj rae thai meeth ||
kahu naanak sun rae manaa aoudhh ghattath hai neeth ||10||

paanch thath ko than rachiou jaanahu chathur sujaan ||
jih thae oupajiou naanakaa leen thaahi mai maan ||11||

ghatt ghatt mai har joo basai santhan kehiou pukaar ||
kahu naanak thih bhaj manaa bho nidhh outharehi paar ||12||

sukh dhukh jih parasai nehee lobh mohu abhimaan ||
kahu naanak sun rae manaa so moorath bhagavaan ||13||

ousathath nindhiaa naahi jihi kanchan loh samaan ||
kahu naanak sun rae manaa mukath thaahi thai jaan ||14||

harakh sog jaa kai nehee bairee meeth samaan ||
kahu naanak sun rae manaa mukath thaahi thai jaan ||15||

bhai kaahoo ko dhaeth nehi nehi bhai maanath aan ||
kahu naanak sun rae manaa giaanee thaahi bakhaan ||16||

jihi bikhiaa sagalee thajee leeou bhaekh bairaag ||
kahu naanak sun rae manaa thih nar maathhai bhaag ||17||

jihi maaeiaa mamathaa thajee sabh thae bhaeiou oudhaas ||
kahu naanak sun rae manaa thih ghatt breham nivaas ||18||

jihi praanee houmai thajee karathaa raam pashhaan ||
kahu naanak vahu mukath nar eih man saachee maan ||19||

bhai naasan dhuramath haran kal mai har ko naam ||
nis dhin jo naanak bhajai safal hohi thih kaam ||20||

jihabaa gun gobindh bhajahu karan sunahu har naam ||
kahu naanak sun rae manaa parehi n jam kai dhhaam ||21||

jo praanee mamathaa thajai lobh moh ahankaar ||
kahu naanak aapan tharai aouran laeth oudhhaar ||22||

jio supanaa ar paekhanaa aisae jag ko jaan ||
ein mai kashh saacho nehee naanak bin bhagavaan ||23||

nis dhin maaeiaa kaaranae praanee ddolath neeth ||
kottan mai naanak kooo naaraaein jih cheeth ||24||

jaisae jal thae budhabudhaa oupajai binasai neeth ||
jag rachanaa thaisae rachee kahu naanak sun meeth ||25||

praanee kashhoo n chaethee madh maaeiaa kai andhh ||
kahu naanak bin har bhajan parath thaahi jam fandhh ||26||

jo sukh ko chaahai sadhaa saran raam kee laeh ||
kahu naanak sun rae manaa dhuralabh maanukh dhaeh ||27||

maaeiaa kaaran dhhaavehee moorakh log ajaan ||
kahu naanak bin har bhajan birathhaa janam siraan ||28||

jo praanee nis dhin bhajai roop raam thih jaan ||
har jan har anthar nehee naanak saachee maan ||29||

man maaeiaa mai fadhh rehiou bisariou gobindh naam ||
kahu naanak bin har bhajan jeevan kounae kaam ||30||

praanee raam n chaethee madh maaeiaa kai andhh ||
kahu naanak har bhajan bin parath thaahi jam fandhh ||31||

sukh mai bahu sangee bheae dhukh mai sang n koe ||
kahu naanak har bhaj manaa anth sehaaee hoe ||32||

janam janam bharamath firiou mittiou n jam ko thraas ||
kahu naanak har bhaj manaa nirabhai paavehi baas ||33||

jathan bahuth mai kar rehiou mittiou n man ko maan ||
dhuramath sio naanak fadhhiou raakh laehu bhagavaan ||34||

baal juaanee ar biradhh fun theen avasathhaa jaan ||
kahu naanak har bhajan bin birathhaa sabh hee maan ||35||

karano hutho s naa keeou pariou lobh kai fandhh ||
naanak samiou ram gaeiou ab kio rovath andhh ||36||

man maaeiaa mai ram rehiou nikasath naahin meeth ||
naanak moorath chithr jio shhaaddith naahin bheeth ||37||

nar chaahath kashh aour aourai kee aourai bhee ||
chithavath rehiou thagour naanak faasee gal paree ||38||

jathan bahuth sukh kae keeeae dhukh ko keeou n koe ||
kahu naanak sun rae manaa har bhaavai so hoe ||39||

jagath bhikhaaree firath hai sabh ko dhaathaa raam ||
kahu naanak man simar thih pooran hovehi kaam ||40||

jhoothai maan kehaa karai jag supanae jio jaan ||
ein mai kashh thaero nehee naanak kehiou bakhaan ||41||

garab karath hai dhaeh ko binasai shhin mai meeth ||
jihi praanee har jas kehiou naanak thihi jag jeeth ||42||

jih ghatt simaran raam ko so nar mukathaa jaan ||
thihi nar har anthar nehee naanak saachee maan ||43||

eaek bhagath bhagavaan jih praanee kai naahi man ||
jaisae sookar suaan naanak maano thaahi than ||44||

suaamee ko grihu jio sadhaa suaan thajath nehee nith ||
naanak eih bidhh har bhajo eik man hue eik chith ||45||

theerathh barath ar dhaan kar man mai dhharai gumaan ||
naanak nihafal jaath thih jio kunchar eisanaan ||46||

sir kanpiou pag ddagamagae nain joth thae heen ||
kahu naanak eih bidhh bhee thoo n har ras leen ||47||

nij kar dhaekhiou jagath mai ko kaahoo ko naahi ||
naanak thhir har bhagath hai thih raakho man maahi ||48||

jag rachanaa sabh jhooth hai jaan laehu rae meeth ||
kehi naanak thhir naa rehai jio baaloo kee bheeth ||49||

raam gaeiou raavan gaeiou jaa ko bahu paravaar ||
kahu naanak thhir kashh nehee supanae jio sansaar ||50||

chinthaa thaa kee keejeeai jo anehonee hoe ||
eihu maarag sansaar ko naanak thhir nehee koe ||51||

jo oupajiou so binas hai paro aaj kai kaal ||
naanak har gun gaae lae shhaadd sagal janjaal ||52||

dhoharaa ||

bal shhuttakiou bandhhan parae kashhoo n hoth oupaae ||
kahu naanak ab outt har gaj jio hohu sehaae ||53||

bal hoaa bandhhan shhuttae sabh kishh hoth oupaae ||
naanak sabh kishh thumarai haathh mai thum hee hoth sehaae ||54||

sang sakhaa sabh thaj geae kooo n nibehiou saathh ||
kahu naanak eih bipath mai ttaek eaek raghunaathh ||55||

naam rehiou saadhhoo rehiou rehiou gur gobindh ||
kahu naanak eih jagath mai kin japiou gur manth ||56||

raam naam our mai gehiou jaa kai sam nehee koe ||
jih simarath sankatt mittai dharas thuhaaro hoe ||57||1||

Spread the Knowledge
Scroll to Top