Chaupai Sahib in English

Chaupai Sahib in English

Patshai Dasvi
Kabio Vach Bainti
Chaupai

hamri kro hath dai rchcha.
pooran hoeh chit ki eichcha.
tav charnan mun rehai hmara.
apna jan kro pritipara. (1)

hamrai dust sabhai tum ghao
aapu hath dai moeh bachavo;
sukhi basaimoro privara
saivak sikh sbhai kartara. (2)

mo rchcha nij kr dai kriye.
sabh bairn ko aij sunghriye.
pooran hoeh hmari aasa.
tor bhjan ki rehai piaasa. (3)

tumeh chadi koei avr na dhiyaoun
jo bar chon so tum tai paoon.
saivk sikh hmarai tariaeh
chuni chuni strhmarai mariaeh. (4)

aap hath dai mujhai obriyai
mrn kal ka tras nivriaye.
hoojo sda hamaraipchcha
sri asidhuj joo kriyo rchcha. (5)

rakh laiho mohe rakhan harai
sahib sant shaeh piyarai
deen bundhu dustan kai hunta
tum ho puri chtur dus kunta. (6)
kal paeh brhma bup dhra.
kal paeh siv joo avtra.
kal paeh kr bisnu prkasa
skl kal ka kia tmasa. (7)

jvan kal jogi siv kio
baid raj brahma joo thio
jvn kal sabh lok svara
nmskar hai taeh hmara. (8)

jvn kal sabh jagat bnaio
dev daint jchchan oopjaio
adi aunti aikai avtara
soei guru smjhiayho hmara (9)

nmskar tis hi ko hamari
skal prja jin aap svari
sivkn ko siv gun sukh dio
sttrun ko pul mo bdh kio. (10)

ghat ghat kai antar ki jant
bhlai burai ki pir pachant
chiti tai kunchrasthoola
sabh par kirpa diristi kar phoola. (11)

suntun dukh paai tai dukhi
sukh paai sadhun kai sukhi
aik aik ki pir pchanain
ghat ghat kai put put ki janai. (12)

jub oodkrkh kra kartara
prja dhrt tab dai apara
jub aakrkh kart ho kabhoon
tum mai milat dai dhr sbhhoon (13)

jaitai bdan sirsti sbh dharai
aap aapni boojh oocharai
tum sabh hi tai reht niralm
jant baid bhaid ar aalm (14)

nirankar niribkar nirlunbh
adi anil anadi asunbh
ta ka moorh oocharut bhaida
ja ko bhaiv na pavat baida. (15)
ta ko kar pahn anumant
maha moorh kcho bhaid na jant
mahadaiv ko keht sda siv
nirankar ka chint neh bhiv. (16)

aap aapni budhi hai jaiti
barnt bhinun bhinun tuhe taiti
tumra lkha na jaeh psara
keh bidhi sja prthm sunsara. (17)

aikai roop anoop sroopa
runk bhyo rav kehi bhoopa
andj jairj saitj kini
ootbhuj khani bhor rchi deeni (18)

kahoon phool raja hvai baitha
kahoon simit bhio sunkr aikaitha
sgri sirsti dikhaeh achunbhv
adi jugadi sroop suyunbhv. (19)

ab rchcha mairi tum kro
sikh oobari asikh soghro
dust jitai oothvat ootpata
skal mlaich kro run ghata. (20)

jai asidhuj tav sarni parai
tin kai dusht dukhit hvai mrai
purkh jvan pug parai tiharai
tin kai tum sunkt sabh tarai. (21)

jo kal ko eik bar dhiaai hai
ta kai kal nikti neh aai hai
rchcha hoeh taeh sabh kala
dust arist train tatkala. (22)

kirpa diristi tun jaeh nihriho
ta kai tap tnak mo herho.
ridhdhi sidhdhi ghar mo sabh hoei
dust chah chvai skai na koei. (23)

aik bar jin tumai sunbhara
kal phas tai taeh oobara
jin nar nam tiharo kaha
darid dust dokh tai raha. (24)

kharag kait mai sarni tehari
aap hath dai laio oobari
sarb thor mo hohu sahaei
dust dokh tai laiho bchaei. (25)

Kripaa kari ham par jagmaataa||
Granth karaa pooran subh raataa||
Kilbikh sakal deh ko hartaa||
Dusht dokhiyan ko chhai kartaa ||26||
Sri asidhuj jab bhae dayaalaa||
Pooran karaa granth tatkaalaa||
Man baanchhat phal paavai soee||
Dookh na tisai biaapat koee||27||

Arhil

Sunai gung jo yaahe su rasnaa paavaee||
Sunai moorh chit laae chaturtaa aavaee||
Dookh dard bhau nikath na tin nar ke rahai||
Ho jo yaaki ek baar chaupai ko kahai||28||

Chaoupai

Sanbhat satrah sahas bhanijai||
Aradh sahas phun teen kahijai||
Bhaadrav sudi ashtami ravi vaaraa||
Teer satuddrav granth sudhaaraa||29||

Swaiyaa

Paahe gahe jab te tumre tab te kou aankh tare nahi aanyo||
Raam Raheem Puraan Kuraan aneyk kahai mat eyk na maanyo||
Sinmrit Shaastra Bed sabhai bahu bhed kahai ham ek naa jaanyo||
Sri asipaan kripaa tumri kar mai na kahyo sabh tohe bakhaanyo||863||

Dohraa

Sagal duaar kau chhaad kai gahyo tuhaaro duaar||
Bahe gahe ki laaj as Gobind daas tuhaar||864||

Chaupai Sahib in English

Spread the Knowledge
Scroll to Top