Basant Ki Vaar in English

ik-oNkaar satgur parsaad.
har kaa naam Dhi-aa-ay kai hohu hari-aa bhaa-ee.
karam likhantai paa-ee-ai ih rut suhaa-ee.
van tarin taribhavan ma-oli-aa amrit fal paa-ee.
mil saaDhoo sukh oopjai lathee sabh chhaa-ee.
naanak simrai ayk naam fir bahurh na Dhaa-ee. ||1||

panjay baDhay mahaabalee kar sachaa dho-aa.
aapnay charan japaa-i-an vich da-yu kharho-aa.
rog sog sabh mit ga-ay nit navaa niro-aa.
din rain naam Dhi-aa-idaa fir paa-ay na mo-aa.
jis tay upji-aa naankaa so-ee fir ho-aa. ||2||

kithhu upjai kah rahai kah maahi samaavai.
jee-a jant sabh khasam kay ka-un keemat paavai.
kahan Dhi-aa-in sunan nit say bhagat suhaavai.
agam agochar saahibo doosar lavai na laavai.
sach poorai gur updaysi-aa naanak sunaavai. ||3||1||

Spread the Knowledge
Scroll to Top