Anand Sahib in English

Anand Sahib English Translation

Raamkalee mehlaa 3 Anand
Ik-oNkaar satgur parsaad.
anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa.
raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa.
sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa.
kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1||

ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.
har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa.
angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa.
sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray.
kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2||

saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai.
ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay.
sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay.
naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray.
kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3||

saachaa naam mayraa aaDhaaro.
saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa.
kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa.
sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa.
kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro.
saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4||

vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai.
ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa.
panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa.
Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay.
kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5||

saachee livai bin dayh nimaanee.
dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa.
tuDh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa.
ays na-o hor thaa-o naahee sabad laag savaaree-aa.
kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6||

aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa.
jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa.
kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa.
andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa.
kahai naanak ayhu anand hai aanand gur tay jaani-aa. ||7||

baabaa jis too deh so-ee jan paavai.
paavai ta so jan deh jis no hor ki-aa karahi vaychaari-aa.
ik bharam bhoolay fireh dah dis ik naam laag savaari-aa.
gur parsaadee man bha-i-aa nirmal jinaa bhaanaa bhaav-ay.
kahai naanak jis deh pi-aaray so-ee jan paav-ay. ||8||

aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee.
karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai.
tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai.
hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee.
kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. ||9||

ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa.
chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa.
ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa.
maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa.
kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa.
kahai naanak man chanchal chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. ||10||

ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay.
ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay.
saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai.
aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai.
satguroo kaa updays sun too hovai tayrai naalay.
kahai naanak man pi-aaray too sadaa sach samaalay. ||11||

agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa.
anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay.
jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay.
aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa.
kahai naanak too sadaa agamm hai tayraa ant na paa-i-aa. ||12||

sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa.
paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa.
jee-a jant sabh tuDh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa.
lab lobh ahaNkaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa.
kahai naanak jis no aap tuthaa tin amrit gur tay paa-i-aa. ||13||

bhagtaa kee chaal niraalee.
chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa.
lab lobh ahaNkaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa.
khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa.
gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee.
kahai naanak chaal bhagtaa jugahu jug niraalee. ||14||

ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray.
jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay.
kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa Dhi-aavhay.
jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay.
kahai naanak sachay saahib ji-o bhaavai tivai chalaavahay. ||15||

ayhu sohilaa sabad suhaavaa.
sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa.
ayhu tin kai man vasi-aa jin Dharahu likhi-aa aa-i-aa.
ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa.
kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16||

pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa.
har Dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee Dhi-aa-i-aa.
pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa.
kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa.
kahai naanak say pavit jinee gurmukh har har Dhi-aa-i-aa. ||17||

karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay.
nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay.
sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay.
man Dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay.
kahai naanak gur parsaadee sahj upjai ih sahsaa iv jaa-ay. ||18||

jee-ahu mailay baahrahu nirmal.
baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa.
ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa.
vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa.
kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay tinee janam joo-ai haari-aa. ||19||

jee-ahu nirmal baahrahu nirmal.
baahrahu ta nirmal jee-ahu nirmal satgur tay karnee kamaanee.
koorh kee so-ay pahuchai naahee mansaa sach samaanee.
janam ratan jinee khati-aa bhalay say vanjaaray.
kahai naanak jin man nirmal sadaa raheh gur naalay. ||20||

jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai.
hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay.
gur kay charan hirdai Dhi-aa-ay antar aatmai samaalay.
aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay.
kahai naanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21||

jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai.
paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay.
anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay.
fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay.
kahai naanak veechaar daykhhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22||

aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee.
banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee.
jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee.
peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee.
kahai naanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. ||23||

satguroo binaa hor kachee hai banee.
banee ta kachee satguroo baajhahu hor kachee banee.
kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee.
har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee.
chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee.
kahai naanak satguroo baajhahu hor kachee banee. ||24||

gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o.
sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o.
sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o.
aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay.
kahai naanak sabad ratan hai heeraa jit jarhaa-o. ||25||

siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay.
hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay.
torhay banDhan hovai mukat sabad man vasaa-ay.
gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay.
kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26||

simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee.
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee.
tihee gunee sansaar bharam sutaa suti-aa rain vihaanee.
gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee.
kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. ||27||

maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai.
manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay.
os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay.
aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai.
kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28||

jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa.
maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa.
jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa.
liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa.
ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa.
kahai naanak gur parsaadee jinaa liv laagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. ||29||

har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay.
mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay.
aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay.
jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay.
har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30||

har raas mayree man vanjaaraa.
har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee.
har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee.
ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa.
kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31||

ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay.
pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay.
har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay.
ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay.
kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32||

ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa.
har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa.
har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa.
gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa.
kahai naanak sarisat kaa mool rachi-aa jot raakhee taa too jag meh aa-i-aa. ||33||

man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa.
har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa.
har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay.
gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay.
anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhog
o.
kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34||

ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa.
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa.
jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa.
gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa.
kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35||

ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa.
ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa.
gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee.
kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36||

ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee.
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee.
sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay.
kahai naanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaa-ay. ||37||

har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa.
gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa.
tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa.
kahai naanak har pi-aarai jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa. ||38||

ayhu saachaa sohilaa saachai ghar gaavhu.
gaavhu ta sohilaa ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay.
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay.
ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay.
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39||

anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.
dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.
suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||

Spread the Knowledge
Scroll to Top